Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Ordenances fiscals

Imatge de complement
ORDENANCES FISCALS

Les Ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les Entitats locals poden exercitar les potestats que, en matèria de tributs locals, la Llei Estatal els confereix.

D'altra banda, cada cop és més clar el reconeixement de la potencialitat de les ordenances fiscals municipals en les estratègies de gestió i recaptació dels ens locals.

Ordenances fiscals:
_____________________

 

ANNEX: - Ordenances fiscals 2011   (zip )

 

ANNEX: - Ordenances fiscals 2010   (zip )

 

 

  

Documentació d'interès:
_________________________________________________

El Reial Decret 837/2002, de 2 d'agost, incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 1999/94/CE del Parlament Europeu, relativa a la informació sobre el consum de combustible i sobre les emissions de CO2 facilitades al consumidor al comercialitzar turismes nous.