Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Compte General municipal

Cercador

Imatge de complement
COMPTE GENERAL

Les entitats locals, quan finalitzi l'exercici pressupostari,
formaran el compte general que posarà de manifest la
gestió duta a terme en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari.

"Article 208, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les hisendes locals".

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2014

 

Enllaç: - Compte General 2014  
_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2013

NOTA: el Compte General exercici 2013, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 4 documents en format <pdf>.

 

 

 

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2012

NOTA: el Compte General exercici 2012, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2011

NOTA: el Compte General exercici 2011, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2010

NOTA: el Compte General exercici 2010, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2009

NOTA: el Compte General exercici 2009, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2008

NOTA: el Compte General exercici 2008, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 3 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2007

NOTA: el Compte General exercici 2007, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 3 documents en format <pdf>.