Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Pressupost municipal

Cercador

Imatge de complement
PRESSUPOST MUNICIPAL

Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l'exercici corresponent, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent.

"Article 162, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals".

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2014
_________________________________________________

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2013
_________________________________________________

 

- Liquidació del Pressupost exercici 2013
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2012
_________________________________________________

 

 

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2011
_________________________________________________

 

 

 

- Liquidació del Pressupost exercici 2011

 

 

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2010
_________________________________________________

 

 

 

 

- Pressupost municipal - Participació Districtes

 

 

- Liquidació del Pressupost exercici 2010

 

 

 

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2009
_________________________________________________

 

 

 

 

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2008
_________________________________________________
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2007
_________________________________________________
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2006
_________________________________________________