Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Navegació

Menú principal

Compte General municipal

Imatge de complement
COMPTE GENERAL

Les entitats locals, quan finalitzi l'exercici pressupostari,
formaran el compte general que posarà de manifest la
gestió duta a terme en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari.

"Article 208, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les hisendes locals".

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2014

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2013

NOTA: el Compte General exercici 2013, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 4 documents en format <pdf>.

 

Annex: - Compte General 2013 [1 de 4]  (pdf 6.00MB)

 

Annex: - Compte General 2013 [2 de 4]  (pdf 8.17MB)

 

Annex: - Compte General 2013 [3 de 4]  (pdf 4.86MB)

 

Annex: - Compte General 2013 [4 de 4]  (pdf 8.68MB)
_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2012

NOTA: el Compte General exercici 2012, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2011

NOTA: el Compte General exercici 2011, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2010

NOTA: el Compte General exercici 2010, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2009

NOTA: el Compte General exercici 2009, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 2 documents en format <pdf>.

 

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2008

NOTA: el Compte General exercici 2008, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 3 documents en format <pdf>.

 

_________________________________________________
COMPTE GENERAL 2007

NOTA: el Compte General exercici 2007, tot i ser un document únic, es presenta fraccionat en 3 documents en format <pdf>.