Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Navegació

Menú principal

Pressupost municipal

Imatge de complement
PRESSUPOST MUNICIPAL

Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l'exercici corresponent, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent.

"Article 162, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals".

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2014
_________________________________________________

 

Annex: - Pressupost 2014 - Ajuntament  (pdf 2.24MB)
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2013
_________________________________________________

 

- Liquidació del Pressupost exercici 2013
Annex: - Liquidació 2013 - Ajuntament  (pdf 2.72MB)
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2012
_________________________________________________

 

Annex: - Pressupost 2012 - Ajuntament  (pdf 1.96MB)

 

Annex: - Modificacions pressupost 2012  (pdf 253.77KB)

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2011
_________________________________________________

 

Annex: - Pressupost 2011 - Ajuntament  (pdf 3.24MB)

 

Annex: - Modificacions pressupost 2011  (pdf 629.59KB)

 

- Liquidació del Pressupost exercici 2011

 

Annex: - Liquidació 2011 - Ajuntament  (pdf 2.95MB)

 

Annex: - Liquidació 2011 - Organismes  (zip 1.14MB)

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2010
_________________________________________________

 

Annex: - Pressupost 2010 - Ajuntament  (pdf 3.59MB)

 

Annex: - Pressupost 2010 - Organismes  (zip 1.20MB)

 

Annex: - Modificacions pressupost 2010  (pdf 620.73KB)

 

- Pressupost municipal - Participació Districtes

 

 

- Liquidació del Pressupost exercici 2010

 

 

Annex: - Liquidació 2010 - Ajuntament  (pdf 1.71MB)

 

Annex: - Liquidació 2010 - Organismes  (zip 609.62KB)

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2009
_________________________________________________

 

 

 

Annex: - Modificacions pressupost 2009  (pdf 442.06KB)

 

Annex: - Liquidació 2009 - Ajuntament  (pdf 2.17MB)

 

Annex: - Liquidacio 2009 - Organismes  (zip 1.56MB)

 

- PRESSUPOST MUNICIPAL 2008
_________________________________________________
Annex: Pressupost 2008 - Ajuntament <pdf>  (pdf 313.23KB)
Annex: Pressupost 2008 - Organismes <zip>  (zip 171.39KB)
Annex: Liquidació 2008 - Organismes <zip>  (zip 974.48KB)
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2007
_________________________________________________
Annex: Pressupost 2007 - Ajuntament <zip>  (zip 956.59KB)
Annex: Pressupost 2007 - Organismes <zip>  (zip 627.12KB)
- PRESSUPOST MUNICIPAL 2006
_________________________________________________